Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów na dziecko?

Nie ma co ściemniać, rodzicielstwo, małżeństwo i cały ten parenting to nie tylko przyjemności i same sukcesy. Nikomu tego nie życzę, ale czasem dochodzi tu i do chwil przykrych. Chwil, w których małżeństwa się rozpadają. Chwil, w których ojciec nie chce płacić alimentów lub płaci je za niskie. A ja rzeczywistości oszukiwać nie planuję. Dlatego też właśnie dziś przygotowałem tekst poradnikowy skierowany do tych mam, które zastanawiają się jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów na dziecko. A w sumie nie tylko dla mam, bo tata przecież też może dostawać alimenty ;-), mam w każdym razie nadzieję, że dzięki temu tekstowi ten blog parentingowy będzie jeszcze bardziej przydatny.

UWAGA!

POTRZEBUJESZ PORADY W ZAKRESIE PODWYŻSZENIA ALIMENTÓW? ZAPRASZAM NA ZAPRZYJAŹNIONY SERWIS OFERUJĄCY PORADY PRAWNE ONLINE.

KLIKNIJ TUTAJ: POPROŚ O WYCENĘ PORADY PRAWNEJ W SPRAWIE PODNIESIENIA ALIMENTÓW NA DZIECKO!

Na wstępie chcę powiedzieć, że przygotowując ten artykuł nie wypisuję tu dyrdymałów, które sam sobie wymyśliłem. Jego treść opiera się o Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. nr 9, poz. 59) z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Mam ogromną nadzieję, że na podstawie tego tekstu, na który poświęciłem bardzo dużo czasu uda Ci się zrozumieć kilka ważnych kwestii związanych z podwyższeniem alimentów na dziecko. Przejdźmy więc do rzeczy 🙂 (swoją drogą wierzcie mi, że ciężko pisze mi się taki poważny tekst, z tak wielką ilością mądrych słów 😛)
Istota obowiązku alimentacyjnego została dość jasno wyjaśniona i wytłumaczona przez Sąd Najwyższy, który w kwestii tej przygotował stosowne orzeczenia. Zgodnie z nimi stwierdza się, że obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców wobec dziecka jest po prostu uszczegółowieniem obowiązku ciążącego na rodzicu, który dotyczy kwestii związanych z troską o rozwój duchowy i fizyczny dziecka, a także spraw związanych z odpowiednim przygotowaniem go do rozwoju jego uzdolnień i pracy zawodowej.

adwokat zabrze

Mówiąc nieco bardziej po ludzku, taką mam przynajmniej nadzieję, powiem, że w czasie każdej rozprawy rozwodowej sąd zastanawia się nad kosztami utrzymania dziecka i rozstrzyga o kwestii tych kosztów. W sprawach związanych z ustanowieniem wysokości alimentów obowiązują przepisy ogólne, zwłaszcza art. 133 k.r.o. oraz art. 135-136 k.r.o a także art. 135 k.r.o., zgodnie z którym wysokość i zakres świadczeń alimentacyjnych zależne są od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do otrzymania alimentów, jak również od finansowych możliwości zobowiązanego. Zatem z tego jasno wynika, że kwestia podwyższenia alimentów zależna jest od relacji pomiędzy dwoma czynnikami: uzasadnionych potrzeb, a także możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płatności alimentów (przecież z pustego to i Salomon nie naleje). Musisz wiedzieć, że ustanowione alimenty generują wobec zobowiązanego obowiązek o charakterze ciągłym – raz ustanowione alimenty wypłacane muszą być systematycznie na ustalonych warunkach przez wiele miesięcy, a nawet lat.

Ciągłość tę oczywiście można przerwać wówczas, gdy dochodzi do okoliczności zmieniających sytuację czy to finansową zobowiązanego, czy też tę związaną z potrzebami osoby uprawnionej do otrzymania alimentów. Pamiętaj jednak, że potrzeby mogą się nie tylko zwiększać, ale też zmniejszać, a wówczas mowa może być nie o zwiększeniu alimentów, ale o ich zmniejszeniu. Z tego też powodu w polskich prawie obowiązuje jasny przepis, zgodnie z którym w przypadku zmiany tych stosunków dochodzić można się o zmianę wysokości alimentów. I tym sposobem dochodzimy do kwestii tego jak uzasadnić prośbę o podniesienie alimentów.

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Przygotowując pozew o podwyższenie alimentów trzeba pamiętać o tym, że w sprawie tej zdecydowanie najważniejsze jest zasadne, rozsądne, mądre i bezsprzeczne uzasadnienie jego treści. Koniecznie należy również przedstawić stosowne argumenty, które pozew ten umocnią i go poprą przemawiając jednoznacznie za tym, że podwyższenie alimentów jest zasadne.

Jeśli więc uważasz, że powinnaś otrzymywać wyższe alimenty na swoje dziecko, to w pierwszej kolejności musisz to udowodnić. Zbieraj wszelkie dowody i dokumenty poświadczające to, że potrzeby dziecka zmieniły się (wzrastając) względem momentu, w którym ustanawiane były poprzednie alimenty. Tutaj dobrym pomysłem może być uzasadnienie związane z rozpoczęciem nauki, niezbędną potrzebą przeprowadzenia remontu pokoju dziecięcego, czy też koniecznością płatności za zabiegi rehabilitacyjne dziecka, które przeszło chorobę. Takiej argumentacji Ci jednak nie życzę.

Pamiętaj jednak, że nie możesz argumentów tych wypisać na kolanie, nie mając żadnych poświadczeń, że one faktycznie występują – zbieraj zawsze każdy dokumenty potwierdzający taki fakt, w przeciwnym wypadku musisz wziąć pod uwagę to, że sąd raczej nie przychyli się do Twojego wniosku o podwyższenie alimentów.

Jeśli mam poradzić Ci w kwestii tego jakie dokumenty potwierdzić mogą to, że konieczne jest podniesienie wysokości alimentów, to mogę wymienić chociażby dokumenty takie, jak polecane są w serwisach z darmowymi poradami prawnymi, czyli imienne faktury za zakupy, oświadczenia świadków potwierdzających, że koszty utrzymania dziecka wzrosły, czy też dokumenty potwierdzające przebytą chorobę, ale z tym z pewnością problemów mieć nie będziesz. Przygotowane w ten sposób dokumenty musisz przedstawić w sądzie jako całkowite zestawienie kosztów utrzymania dziecka pamiętając o tym, aby zamieścić tu tylko te najważniejsze wydatki, jak chociażby rachunek za uczestnictwo dziecka w zajęciach języka obcego w prywatnej szkole.

No i tu właśnie zaznaczam, że istotne są tylko te najważniejsze wydatki, bowiem wśród kosztów utrzymania dziecka znajduje się cała masa mniej usprawiedliwionych wydatków, mniej usprawiedliwionych w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przecież sąd nie zawsze może przychylić się do wniosku o podwyższenie alimentów z uwagi na to, że rodzic funduje dziecku cotygodniową jazdę konną czy uczestnictwo w innych zajęciach hobbystycznych. Pamiętaj: zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także od możliwości zarobkowych zobowiązanego do płacenia alimentów. Nie można więc w tej kwestii przesadzać. Gdyby te kwestie ze sobą nie współgrały, to dochodziłoby do złamania zasady dotyczącej prawa do równej stopy życiowej dzieci i rodziców, która to mocno uwzględniana jest w sprawach alimentacyjnych. Może przecież dojść do sytuacji, w której potrzeby dziecka są faktycznie uzasadnione i alimenty powinny zostać podniesione, jednak zobowiązanego zwyczajnie nie stać na to, aby łożyć na dziecko tak wysokie pieniądze. Wówczas jeśli będziesz starać się o podniesienie alimentów z 500zł do 1000zł sąd zasądzić może alimenty na poziomie np. 750zł. Nie zapominaj jednak o tym, że w takich sytuacjach można zabiegać o wypłacenie pozostałej części alimentów przez kolejne osoby zobowiązane do alimentacji dziecka, czyli np. przez babcię czy dziadka.

Podsumowanie: argumenty do podniesienia alimentów

  • dziecko rozpoczęło naukę
  • dziecko bierze udział w zajęciach dodatkowych w szkole językowej
  • potrzeba przeprowadzenia remontu pokoju dziecka
  • zakup mebli do pokoju dziecięcego
  • uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych z powodu przebytej choroby
  • uczestnictwo z zajęciach na pływalni polecanych przez lekarza z powodu skrzywienia kręgosłupa u dziecka
  • wydatki na leki dla dziecka
  • pogorszenie sytuacji matki (np. utrata pracy)
  • poprawa sytuacji życiowej zobowiązanego do płacenia alimentów

Mam nadzieję, że teraz wiesz już jak zwiększyć alimenty na Twojego dzieciaka :-). Jeśli jeszcze coś nie jest dla Ciebie jasne, to chcę przedstawić Ci wzór tego typu dokumentu, który przedstawić będzie można w sądzie.

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów
……………………, data

Sąd Rejonowy w ………………………………

ul……………………, kod pocztowy…………….

Powódka: małoletnia ……………………………….., reprezentowana przez matkę ……………………………., zam. ………………….. ul. ……………………………………………………

Pozwany: ………………………., zam. ………………….. ul. ……………………………………………………

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Wnoszę o podniesienie wysokości alimentów od pozwanego  …………………………………., na rzecz małoletniej ……………………………….., które zasądzone były w kwocie …………..zł miesięcznie prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w ……………………………. (sygnatura akt: ……………………………..) do kwoty 1000zł miesięcznie, które płatne będą do 10 dnia każdego miesiąca do rąk przedstawicielki powódki wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi w przypadku nieterminowych płatności wcześniejszych rat.

UZASADNIENIE

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w ……………………………. (sygnatura akt: ……………………………..) z dnia ……………… Sąd zasądził alimenty na rzecz naszej córki w wysokości …………..zł miesięcznie. Dowodem są: wyrok oraz akta Sądu Rejonowego w ……………………… (sygnatura akt: ……………………………..), o dołączenie których wnoszę.

Argumentując potrzebę podwyższenia alimentów chciałabym zaznaczyć, iż od dnia ich ustanowienia diametralnie zmieniła się sytuacja naszego dziecka…………….. W roku ………….. córka rozpoczęła naukę w ………………………………. uczestnicząc dodatkowo w zajęciach językowych prowadzonych w szkole językowej ……………………….. Dodatkowo rok później u córki zdiagnozowano poważne problemy związane ze ………………………………… wymagające prowadzenia systematycznej rehabilitacji, a także uczestnictwa w dodatkowych zajęciach …………………………., córka stale zażywa leki, znajduje się również pod opieką specjalisty. Dowód: dokumentacja medyczna, rachunki od lekarza, rehabilitanta, z basenu, szkoły językowej.

W związku z problemami zdrowotnymi córka jest odizolowana od klasowych przyjaciół, co z kolei przełożyło się na jej problemy psychologiczne wymagające stałej opieki psychologa. Dowód: rachunki za prywatne wizyty).

Podsumowując miesięczne koszty utrzymania dziecka to: zakupy leków, wizyty u lekarzy: ……….., wyżywienie: ……….., zajęcia językowe: ………., wydatki związane ze szkołą (bilety autobusowe, wycieczki, rozrywki): ………….., odzież i obuwie: .. Łącznie …………zł, które powinny podzielone powinny być połowicznie na każdego z rodziców. Z tych właśnie powodów niniejszy pozew jest uzasadniony i konieczny.

………………………………………

Załączniki:

1. Wyrok w sprawie alimentów

2. Historia choroby

3. Zaświadczenia od specjalistów

4. Rachunki i FV za leki

5. Rachunki za zajęcia dodatkowe

6. Odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego

Tak przygotowany pozew powinien umożliwić Ci uzyskanie pozytywnego wyroku w sprawie o podwyższenie alimentów. Pamiętaj jednak, że nie jest to żaden pewnik czy sprawdzona recepta. Pozew musi być uczciwy, uzasadniony i indywidualny – przygotowany przez Ciebie na podstawie potrzeb Twojego dziecka. Wzór tego typu dokumentu możesz sobie pobrać z mojej strony: wniosek o podwyższenie alimentów, samodzielnie przygotuj go sobie w Wordzie stosując się do tego szkieletu.
wniosek o podniesienie alimentow jak podniesc alimenty

Top content