Jak obliczyć zasiłek? Sprawdź kalkulator zasiłku macierzyńskiego!

Kalkulator zasiłku macierzyńskiego

W 2019 2020 roku zasiłek macierzyński przydzielany może być w dwóch formach. Opcja pierwsza to 80% wartości średniego miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy. Opcja druga to rozkład wypłaty zasiłku na pierwsze sześć miesięcy w wartości 100% wynagrodzenia, a następnie 60% wartości tego wynagrodzenia przez kolejne 6 miesięcy.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]

Mam nadzieję, że dzięki temu kalkulatorowi żadna z mam nie będzie musiała już zastanawiać się nad tym jak obliczyć zasiłek macierzyński.

Pamiętaj, że jeśli nie przysługuje Ci zasiłek macierzyński, to masz prawo ubiegać się, spełniając odpowiednie warunki, o świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000zł, tak zwane „Kosiniakowe”.
Poniżej znajdziesz artykuł, który w 2016 roku został tu opublikowany przy współpracy z serwisem blizejprawa.pl. Łatwo się więc domyślić, że część zawartych tu informacji o zasiłku macierzyńskim może być nieaktualna, te najważniejsze przekreśliłem. Wybacz, ale całego tekstu nie aktualizowałem, nie jestem prawnikiem, więc nie czuję się na siłach. W każdym razie u góry masz sprawny kalkulator zasiłku macierzyńskiego na 2019 2020 rok :-).

Jak obliczyć zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński jest to świadczenie przysługujące pracownikom opłacającym składki chorobowe, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę o dzieło. Wysokość takiego zasiłku to 60, 80 lub 100 procent podstawy wymiaru. Jest ona ustalana na podstawie terminu złożenia odpowiedniego wniosku.

W celu precyzyjnego obliczenia wysokości zasiłku, pracodawca musi dokładnie ustalić ile dni urlopowych zostało wykorzystanych przez pracownika oraz czy w okresie jego zatrudnienia zostały mu przyznane dodatki do pensji.

Co stanowi, a co nie jest uznane za podstawę wymiaru zasiłku?

Podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego odpowiada przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających moment powstania braku zdolności do dalszej pracy.

W przypadku przepracowania krótszego okresu czasu, za podstawę służy średnia z miesięcy, w których wykonywano obowiązki pracownicze.

Dodatkowo do tej podstawy przyjmowane jest ustalone w umowie miesięczne wynagrodzenie, jeśli na skutek określonych sytuacji zasiłek zostaje przyznany przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należy doliczyć przyznane wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym.

Istnieją także elementy, które nie podlegają podstawie. Są to np.: wynagrodzenia za czas choroby, środki za niewykorzystane dni urlopowe czy składniki niepomniejszane za okres pobierania zasiłku.

W jaki sposób obliczyć zasiłek?

Wynagrodzenie odpowiadające kwocie zasiłku macierzyńskiego oblicza się odejmując składki na ubezpieczenia społeczne (np. rentowe lub emerytalne) potrącane przez pracodawcę od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru takiej składki. Warto pamiętać, że przy takiej podstawie uwzględniane są tylko te składniki wynagrodzenia, których nie dotyczy prawo za okres pobierania zasiłku (głównie obejmujące dłuższy okres czasu, np. nagrody kwartalne).

Cała podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego osoby pracującej na pełnym etacie nie może być mniejsza od najniższej krajowej, której wysokość za 2015 r. wynosi 1750 zł brutto.

Kalkulator zasiłku macierzyńskiego na działalności?

Każda kobieta prowadząca działalność gospodarczą, która urodziła, przyjęła na wychowanie bądź adoptowała dziecko, ma prawo otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Jedynym warunkiem do tego jest nieprzerwane opłacanie do ZUS-u składek na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość otrzymywanego zasiłku zależy od tego, ile środków zostało przeznaczonych na składki chorobowe, z czego maksymalny wymiar ich podstawy to 9897,50 zł (za bieżący rok), a także od wyliczonej średniej opłaconych składek z okresu całego roku. Istotne jest to, że wartość składek nie może przekraczać 250 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Masz już zatem informacje, dzięki którym nie jest już potrzebny Ci kalkulator zasiłku macierzyńskiego na działalności.

Jeszcze w zeszłym roku można było otrzymać maksymalny zasiłek macierzyński w wysokości nawet 6600 zł. W tym celu wystarczyło jedynie zarejestrować działalność najpóźniej na miesiąc przed terminem porodu i jednorazowo opłacić składkę.
Był to dość powszechny proceder, dlatego obecnie należy terminowo opłacać składki na ubezpieczenia chorobowe przez minimum rok przed porodem. Dopiero wtedy można uzyskać najwyższą wartość zasiłku. Przy stosowaniu dawnych procedur i opłaceniu tylko jednej składki, wysokość przyznanego kobiecie zasiłku może spaść nawet trzykrotnie.

Terminowość opłacania składek jest zależna od tego czy działalność gospodarcza jest prowadzona samemu czy są zatrudniani pracownicy. W pierwszym przypadku należy to zrobić do 10 dnia każdego miesiąca, a w drugiej sytuacji do 15 dnia.

Niezbędnym warunkiem do otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów, tj.

– podanie o przyznanie zasiłku macierzyńskiego
– oświadczenie o niekorzystaniu z zasiłku rodzicielskiego przez drugiego rodzica
– wypełniony dokument ZUS-Z3b

Do tego zestawu należy również dołączyć oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka, jeśli wniosek jest składany po narodzinach bądź zaświadczenie o planowanym terminie porodu w odwrotnej sytuacji, najwcześniej na 6 tygodni przed datą rozwiązania.

Ile trwa zasiłek macierzyński?

Zasiłek przyznawany jest przez co najmniej 52 tygodnie (cały rok), w przypadku urodzenia bądź adopcji jednego dziecka. Jeśli dotyczy to dwójki dzieci, wówczas okres przyznawania zasiłku wydłuża się już do 65 tygodni. Każdy kolejny potomek zwiększa czas przyznawania tego wsparcia finansowego o 2 tygodnie. Odpowiednio jest to 67 i 69 tygodni, przy trójce i czwórce dzieci. Maksymalny czas to aż 71 tygodni, jeśli mamy do czynienia z pojawieniem się w życiu mamy co najmniej pięciorga narodzonych bądź przyjętych na wychowanie dzieci.

Na łączny okres otrzymywania zasiłku składa się podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński (w sumie od 26 do 45 tygodni) oraz urlop rodzicielski, trwający do 26 tygodni, który jest udzielany po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego jednorazowo lub maksymalnie w trzech częściach trwających nie mniej niż 8 tygodni. Mogą z niego skorzystać oboje rodzice. Dodatkowo okresowi przyznawania świadczenia podlega także urlop ojcowski.

Kto płaci za urlop macierzyński?

W okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, pracownik otrzymuje zasiłek macierzyński, który może zostać wypłacony bezpośrednio przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca wypłaca świadczenie, kiedy opłaca składki za co najmniej 20 osób, natomiast jeśli jest to mniejsza liczba pracowników, wówczas zasiłek jest przyznawany przez ZUS.

Jak już zostało dokładnie wyjaśnione, prawo do otrzymania zasiłku ma każda pracownica, która w okresie 12 miesięcy opłacała składki chorobowe oraz złożyła w ZUS-ie wszystkie wymagane dokumenty. Tyczy się to osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku podstawą prawną jest artykuł 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa.

Zasiłek macierzyński jest przyznawany za dni, w których ubezpieczona pracownica jest niezdolna do pracy, za wyjątkiem tych ustawowo uznanych za wolne, a także okresów w których już obowiązuje ją prawo do wynagrodzenia.

Należy zaznaczyć, że zasiłek nie obowiązuje podczas przebywania na urlopie wychowawczym oraz w okresie bezpłatnego urlopu.

Dokumenty do urlopu macierzyńskiego i przyznania zasiłku

Niezbędnym warunkiem do otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów, tj.

– podanie o przyznanie zasiłku macierzyńskiego
– oświadczenie o niekorzystaniu z zasiłku rodzicielskiego przez drugiego rodzica
– wypełniony dokument ZUS-Z3b

Do tego zestawu należy również dołączyć oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka, jeśli wniosek jest składany po narodzinach bądź zaświadczenie o planowanym terminie porodu w odwrotnej sytuacji, najwcześniej na 6 tygodni przed datą rozwiązania.

Po dostarczeniu tych dokumentów należy dodatkowo dołączyć decyzję o przyznaniu urlopu macierzyńskiego, a także kopię odpisu aktu urodzenia.

Top content